Stanovy

 

                       Stanovy občanského sdružení

                              „Bohárensko, o. s.“


Čl. I.

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1. Název občanského sdružení je: „Bohárensko, o. s.“ (dále jen „sdružení“).

2. Sídlem sdružení a kontaktní adresou je: Boharyně č.p. 42, PSČ: 503 23 Boharyně.

3. Sdružení působí na území  Královéhradeckého kraje, Mikroregionu Nechanicko a v jeho okolí, zejména a nejvíce na území obcí Boharyně, Homyle,Trnava, Zvíkov a Budín. Sdružení se nečlení na organizační jednotky — celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou. Sdružení jako celek je ve smyslu § 70 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, místně příslušným pro území celé České republiky.

4. Sdružení je dobrovolným, nevládním, nepolitickým, nenáboženským a neziskovým sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem na ochraně přírody, krajiny a životního prostředí, na  rozvoji občanské společnosti a  na naplňování, popularizaci a propagaci dalších cílů sdružení.
Sdružení je právnickou osobou založenou na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá právní subjektivitu dnem registrace Ministerstva vnitra ČR. 

Čl. II.

Základní cíle sdružení

Základními cíli sdružení jsou zejména:

 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení,
 • ochrana životního prostředí,
 • ochrana veřejného zdraví a zdravých životních podmínek, propagace zdravého životního stylu a podpora plnohodnotného života na venkově,
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické,
 • ochrana kulturního dědictví, včetně  památek, materiálních a duchovních kulturních hodnot a  občanského vybavení v uvedených obcích,
 • vytváření podmínek a možností pro rozvoj volnočasových a vybraných aktivit dětí a mládeže, spolupráce se Základní školou a mateřskou školou v Boharyni a  její podpora v  rozvoji podmínek pro úspěšnou školní výuku,
 • vytváření podmínek a možností v oblasti kultury a  všeobecné vzdělanosti obyvatel, pěstování a posilování hodnot jako je otevřenost a tolerance spolu s podporou volnočasových aktivit a sportu pro všechny věkové kategorie občanů uvedených obcí,
 • ochrana a zastavení úbytku zeleně v zastavěných územích obcí, ochrana krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
 • podpora kvalitativního rozvoje území  jmenovaných  obcí v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje,
 • získávat dotace, granty a sponzorské příspěvky za účelem financování činnosti sdružení a jeho projektů,
 • realizace sdružovacího práva občanů k zapojení se do veřejného života s cílem přispět aktivitou členů sdružení ke správě věcí veřejných na území jmenovaných  obcí a k jejich rozvoji ku prospěchu obyvatel těchto  obcí,
 • posílení aktivní účasti veřejnosti na společenském a kulturním dění v obcích s důrazem na maximální informovanost občanů ve všech oblastech jejich společenského a kulturního života.
   


Čl. III.

Náplň a formy činnosti sdružení

1. Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2. Při realizaci svých cílů postupuje sdružení podle těchto stanov, usnesení valné hromady a obecně závazných právních předpisů, včetně organizování kampaní, petičních aktivit a účasti ve správních řízeních. Sdružení v rámci své činnosti kontaktuje úřady v ČR a Evropské Unii a přitom spolupracuje s dalšími odborníky, občanskými sdruženími a jinými právnickými osobami.

3. Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, ochrany zdraví osob a kulturního dědictví, a to zejména:

 • podpora veřejnosti v jejích oprávněných požadavcích na kvalitu životního prostředí, praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí,
 • organizování petičních akcí, veřejných sbírek, informačních kampaní, shromáždění a dalších aktivit za účelem naplňování cílů sdružení,
 • poskytování obecně prospěšných činností v oblastech cílů sdružení, včetně servisních služeb, pomoci a poradenství,
 •  spolupráce s regionálními či lokálními partnery a samosprávními celky, s jinými sdruženími mající podobné cíle své činnosti,
 • účast ve správních i jiných řízeních s volenými i správními orgány a v rozhodovacích procesech , ve kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí, přírody a krajiny, ochrany zdraví osob a kulturního dědictví v uvedené oblasti,
 • poskytování obecně prospěšných činností v oblastech cílů sdružení,
 • osvětová činnost, vyhledávání, shromažďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně) týkající se uvedené oblasti,
 • propagační a popularizační činnost včetně propagace a popularizace historických, kulturních a přírodních zajímavostí v uvedeních obcích,
 • vzdělávací akce - přednášky, semináře, krátkodobé kurzy, školení, apod. odpovídající určeným tématům.

4. Další formy a konkretizace činnosti sdružení stanoví valná hromada členů sdružení.

 

Čl. IV.

Členství ve sdružení

1) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru. Členové přípravného výboru sdružení se stávají dnem jeho registrace zakládajícími členy sdružení. Přípravný výbor má tři členy. Jeho funkční období je do skončení první valné hromady.

2) Členem sdružení se  může na základě písemné přihlášky stát každá  fyzická osoba starší 15let a také  právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a usnesení orgánů sdružení.

3) Přihlášku ke členství přijímá výkonná rada sdružení.
Pro přijetí člena je potřeba souhlas dvoutřetinové většiny členů sdružení přítomných na valné hromadě členů sdružení. Sdružení vede evidenci členů.

4) Členství vzniká:

- přijetím členské přihlášky výkonnou radou  a souhlasem dvoutřetinové většiny členů sdružení přítomných na valné hromadě a zaplacením členského příspěvku.

5) Členství zaniká:

- doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení výkonné radě sdružení, veškeré vypořádání vůči členovi, který ukončil členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství,

- rozhodnutím valné hromady členů sdružení o vyloučení,

-vyškrtnutím při nesplnění základní členské povinnosti , tj. úhrady členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech, vyškrtnutí je správní akt, který provádí výkonná rada sdružení,

- úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby  -  člena sdružení a  zánikem sdružení.

6) Členství sdružení v jiných organizacích

Občanské sdružení jako právnická osoba může vstupovat do jiných zájmových organizací.

7) Člen má právo:

-účastnit se valné hromady členů sdružení, volit orgány sdružení a být do nich volen,

- vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánům, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti      sdružení, předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení a klást otázky,

- podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení,

- být informován o veškeré  činnosti sdružení a jeho orgánů, podílet se na ni a využívat všech výhod plynoucích ze členství ve sdružení.

8) Člen má povinnost:

- dodržovat tyto stanovy, plnit usnesení valné hromady a výkonné rady sdružení, jednat v souladu s cíli sdružení a svojí činností a dle svých možností  napomáhat  naplňovat cíle sdružení,

-řádně a včas platit členské příspěvky,

-svědomitě a účelně nakládat se sdružením svěřenými prostředky a materiálním vybavením,

-aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

-svědomitě a řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech sdružení,

-dbát o dobré jméno sdružení.

9) Sdružení je oprávněno: 

- uplatnit vůči svému členovi  níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:

-napomenout člena sdružení

                -vyloučit člena ze  sdružení, a to rozhodnutím valné hromady

- sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

10) Výše členských příspěvků

- výši členských příspěvků a jejich periodicitu stanoví valná hromada členů sdružení pro konkrétní období.

Čl. V.

Organizační uspořádání

Orgány sdružení jsou:         1) valná hromada členů sdružení

2) výkonná rada a předseda sdružení

3) revizor sdružení
 

1) Valná hromada členů sdružení

·         Valná hromada členů sdružení je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Schází se nejméně jednou ročně.

·         Valnou hromadu členů sdružení svolává výkonná rada sdružení dle potřeby, avšak nejméně jedenkrát do roka.
Valná hromada členů sdružení je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada členů sdružení, svolá výkonná rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní valnou hromadu členů sdružení, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
Valná hromada členů sdružení přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

·         Valnou hromadu členů sdružení svolává  výkonná rada také, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

·         Termín, místo konání a program valné hromady je nutno oznámit písemnou pozvánkou, která musí být doručena členovi nejméně 15 dnů předem.

 

·         Valná hromada členů sdružení:

 

- schvaluje, doplňuje a mění stanovy sdružení , rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto
rozhodnutí je potřeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů sdružení,


-odvolává a volí jednotlivé členy výkonné rady sdružení, revizora a pokladníka  na jejich funkční období,


-schvaluje roční vyúčtování a roční účetní závěrku sdružení, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření
za minulé období a revizní zprávu,


-schvaluje plán a finanční rozpočet sdružení na další období,


- přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena,


- určuje koncepci sdružení a konkretizuje cíle činnosti pro další období,


- stanovuje a schvaluje výši a periodicitu členských příspěvků,

 

- rozhoduje o vydání organizačního a jednacího řádu sdružení,


-dle potřeby rozhoduje o dalších záležitostech týkajících se sdružení, pokud si valná hromada
vyhradí rozhodování o nich nebo svěřují-li je stanovy do působnosti valné hromady.

 

·         O konání valné hromady se pořídí písemný zápis, který obsahuje průběh valné hromady, výsledky hlasování a přijatá i nepřijatá rozhodnutí. Zápisy o valných hromadách se uschovávají po celou dobu trvání sdružení. 
 

2) Výkonná rada a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

·         Výkonná rada sdružení je tříčlenná, jejím funkčním obdobím je jeden rok.  Opětovná volba je možná. Ze svého středu volí předsedu sdružení.
Činnost výkonné rady sdružení řídí předseda sdružení. Schází se podle potřeby nebo na žádost kteréhokoliv člena  výkonné rady.

·          Výkonná rada sdružení řídí sdružení v období mezi valnými hromadami členů sdružení a rozhoduje o všech otázkách běžné činnosti sdružení, kromě těch, které jsou těmito stanovami nebo jejím rozhodnutím vyhrazeny valné hromadě. Schůze výkonné rady sdružení je volně přístupná členům sdružení. Sdružení jedná a podepisuje jménem sdružení tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sdružení připojí svůj podpis předseda sdružení.

·         Výkonná rada sdružení:

-zajišťuje a kontroluje účelné a hospodárné čerpání a vynakládání finančních prostředků,

-kontroluje činnost předsedy, svolává valnou hromadu a připravuje její program,

-přijímá přihlášky nových členů, rozhoduje o vyškrtnutí  člena  ze sdružení,

-zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví,

- zajišťuje vyhotovení a uložení zápisu o konání valné hromady,

- podává valné hromadě zprávy o všech záležitostech sdružení,

- na nejbližší valné hromadě projedná věc, požádá-li o to člen sdružení,

- připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny        stanov, návrh cílů další činnosti,                                                                                                           

-předkládá valné hromadě ke schválení výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení,

-rozhoduje o poskytnutí finanční či jiné podpory členům sdružení nebo třetím osobám, a to za účelem    dosažení cílů sdružení.

 

 

·                     Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení.
Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

3) Revizor sdružení

Revizor sdružení je kontrolním orgánem sdružení. Revizorem může být kterýkoli člen sdružení zvolený valnou hromadou. Revizorem nemůže být člen výkonné rady sdružení. Revizor je oprávněn svolat valnou hromadu sdružení, vyžadují-li to naléhavé zájmy sdružení. Funkční období revizora sdružení je jednoleté. Opětovná volba je možná.

Revizor zejména:

- dohlíží na rozhodovací činnost výkonné rady,

-kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí valné hromady,

-dohlíží na hospodaření sdružení a přidělování finanční a materiální podpory členům sdružení, nahlíží    do předepsané evidence a účetních knih a kontroluje tam obsažené údaje,

-nejméně jednou ročně podává valné hromadě revizní zprávu.


Čl.VI.

Zásady hospodaření sdružení

1. Sdružení je neziskovou organizací. Předpokládané zdroje příjmů sdružení tvoří členské příspěvky, granty a dotace, dary a příjmy z případné neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení, sponzorské dary fyzických a právnických osob, případně odkazy.

 2. Sdružení hospodaří s vlastními finančními prostředky, popř. finančními prostředky získanými ze státní dotace, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s těmito stanovami.

3. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování jeho cílů a v souladu s formami činnosti sdružení podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

4. Nakládání s majetkem sdružení je možné pouze v mezích rozhodnutí valné hromady sdružení a na základě celkového plánu a rozpočtu schváleného valnou hromadou sdružení a na základě účetnictví, řádně vedeného v souladu s právními předpisy.

5. Návrh rozpočtu sdružení připravuje jeho výkonná rada a schvaluje valná hromada členů sdružení.

6. Výkonná rada sdružení je za hospodaření sdružení zodpovědná valné hromadě členů sdružení, o hospodaření sdružení  předkládá nejméně jedenkrát ročně zprávu.

7. Finanční prostředky sdružení mohou být uloženy pouze na účtech peněžních ústavů vedených v ČR. Právo zřídit a zrušit účet u peněžního ústavu má pokladník a předseda sdružení.

8. Podpisové právo k účtům má pokladník a předseda sdružení.

9. O koncepci hospodaření sdružení rozhoduje valná hromada. Finanční i materiální prostředky sdružení užívá k pokrytí nákladů své činnosti za účelem dosažení svých cílů. O konkrétním přidělení těchto prostředků členům sdružení či třetím osobám k zabezpečení cílů sdružení rozhoduje výkonná rada.

10. Výkonná rada  podává valné hromadě výroční zprávu o činnosti a hospodaření sdružení.
 

 

Čl. VII.

Zánik sdružení

Sdružení zaniká:
 

1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením.
O způsobu zániku rozhoduje valná hromada členů sdružení souhlasem dvoutřetinové většiny všech svých členů.

2. Zaniká – li sdružení dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jiným sdružením, rozhoduje současně valná hromada členů sdružení o způsobu majetkového vypořádání.

3. Předseda sdružení oznámí zánik sdružení do 7 dnů Ministerstvu vnitra ČR, a to písemně s jeho úředně ověřeným podpisem.

4. K oznámení o zániku sdružení připojí předseda sdružení ověřenou kopii zápisu z rozhodnutí valné hromady členů sdružení, kterým se sdružení rozpouští.

5. Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění. 

 

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

Stanovy sdružení vypracoval a schválil přípravný výbor sdružení na ustavujícím jednání, které se konalo dne 19.8. 2010 v Boharyni.

Stanovy sdružení jsou závazné pro všechny členy sdružení.

Práva a povinnosti stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra České republiky dle § 6 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění .

Po registraci se občanské sdružení „Bohárensko, o.s.“  stane samostatnou právnickou osobou.

 

V Boharyni dne  19.8. 2010