Posudek EIA k bioplynové stanici v Boharyni

OBEC BOHARYNĚ
SEA HODNOCENÍ
metodou vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění a dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu
ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
BOHARYNĚ
Kraj Královéhradecký
předkladatel:
Obec Boharyně

pořizovatel:
Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta
Zpracovatel vyhodnocení koncepce:
..........................................................................................
Ing. Petr Pantoflíček Přestavlky u Čerčan 14, PSČ 25723,
Autorizace - osvědčení odb. způsob. MŽP ČR
č.j.1547/197/OPVŽP/95
tel: 317777888, 602331975
email: petrpantoflicek@quick.cz
říjen 2009- březen 2010
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 2
Obsah:
ÚVOD ....................................................................................................................................... 4
A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI ............................................................................................ 5
B. ÚDAJE O KONCEPCI ......................................................................................................... 6
Důvody pořízení koncepce .................................................................................................... 6
Řešené území ......................................................................................................................... 6
Obsah koncepce ..................................................................................................................... 6
C. ZHODNOCENÍ VZTAHU STUDIE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
PŘIJATÝM NA NADMÍSTNÍ ÚROVNI ............................................................................. 7
D. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ ....................................................................................... 11
Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném
vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně plánovací dokumentace .................................. 11
Současný stav ..................................................................................................................... 11
Předpokládaný vývoj bez provedení koncepce (nulový scénář) ........................................ 13
Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním náplně plochy pro
zemědělskou výrobu významně ovlivněny ......................................................................... 14
Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním územně
plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná
území a ptačí oblasti............................................................................................................. 15
E. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE ................ 15
Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 ............................................................. 19
Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle
jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení. .................................................................. 19
Postupy vyhodnocení ........................................................................................................ 19
Problémy při shromaždování požadovaných údajů ........................................................... 19
F. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO
KOMPENZACI VŠECH ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH
ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ......................................................... 20
G. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A JEJICH
ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ. ......................................................... 21
H. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. ................................................................ 22
I. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ ............................................ 23
J. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ ............................................................................................... 25
Závěry a výstupy .................................................................................................................. 25
Návrh stanoviska .................................................................................................................. 26
POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ ............................................................... 27
ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA ..................................................................................................... 27
PŘÍLOHY ............................................................................................................................... 28
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 3
Seznam hlavních použitých zkratek:
BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČOV čistírna odpadních vod
DP dobývací prostor
EIA Environmental Impact Assesment - posuzování vlivů na životní prostředí
EO ekvivalentní obyvatelé (pro výpočty parametrů ČOV)
EVL Evropsky významná lokalita dle NV č. 132/2005 Sb.
CHKO chráněná krajinná oblast
CHLÚ chráněné ložiskové území
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
IP interakční prvek
KHS Krajská hygienická stanice
KÚ krajský úřad
LBC lokální biocentrum
LBK lokální biokoridor
MěÚ Městský úřad
MŽP ČR ministerstvo životního prostředí České republiky
NA nákladní automobily
NRBK nadregionální biokoridor
OkÚ okresní úřad
OP ochranné pásmo (bez specifikace)
OÚ obecní úřad
PPK přírodní park
PR přírodní rezervace
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa (bývalý LPF)
RBC regionální biocentrum
RBK regionální biokoridor
STL středotlaký (plynovod)
ÚP územní plán
ÚPD územně plánovací dokumentace
ÚPSÚ územní plán sídelního útvaru
ÚSES územní systém ekologické stability
VKP významný krajinný prvek
VN vysoké napětí
VPS veřejně prospěšná stavba
VTL vysokotlaký (plynovod)
VÚC velký územní celek
VVN velmi vysoké napětí
ZCHÚ zvláště chráněné území
ZPF zemědělský půdní fond
ZÚ zastavěné území
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 4
ÚVOD
Územní plán obce Boharyně (dále jen ÚPO) byl schválen Zastupitelstvem obce Boharyně dne
14.11.2005, obecně závazná vyhláška o závazných částech Územního plánu obce Boharyně
nabyla účinnosti dne 30.11.2005
Změna č.2 ÚPO Boharyně je zpracována přiměřeně (nebo obdobně) podle § 43 až § 54
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a v souladu
s vyhláškami č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a č.501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území.
Změna č.2 územního plánu reaguje na nové požadavky vymezením nové plochy pro rozvoj
zemědělské výroby v návaznosti na stávající zemědělský areál.
Krajský úřad Královéhradeckého ve svém stanovisku k návrhu zadání změny č. 2 ÚPO
Boharyně pod čj. 3845/ZP/2009 ze dne 11.3.2009 došel k závěru, že pro tuto změnu je nutno
zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Týž úřad ve stanovisku vyloučil významný vliv na evropsky významné lokality a vymezené
ptačí oblasti.
Terénní práce na SEA hodnocení započaly již během října 2009.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 5
A. ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
1. Název organizace
Obec Boharyně
2. IČ (bylo-li přiděleno)
00248640
3. Sídlo (bydliště)
Boharyně 53
50323 Boharyně
4. Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail oprávněného zástupce předkladatele
Paní JUDr. Věra Macháčková - starostka obce
Tel: +420495444126
5. Projektant ÚP
REGIO, projektový ateliér s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová a kol.,
Hořická 50, 500 02 Hradec Králové
Tel: 495 406 404, fax: 495 406 40
e-mail:regio@tiscali.cz;
www.regiohk.cz
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 6
B. ÚDAJE O KONCEPCI
Důvody pořízení koncepce
Předmětem Změny č.2 je vymezení zastavitelné plochy „II/1 - území zemědělské výroby“ –
resp. plošné rozšíření tohoto území v rámci záměru modernizace a dostavby stávající farmy
živočišné výroby v Boharyni“. Rozvojová plocha areálu je navrhována jižně a částečně
východně od současné farmy.
Cílem provozovatele areálu je rozšířit na této ploše chov hospodářských zvířat (skotu)
s případnou výstavbou zemědělské bioplynové stanice, kde by byly jako vstupní substrát
využíván hnůj a tekuté statkové odpady produkované na farmě a siláž a senáž produkovaná
na polích provozovatele.
Řešené území
Pro umístění navrhovaného záměru bude vymezena rozvojová plocha „území zemědělské
výroby“ na části parc.č.73/17 KN v k.ú. Boharyně - a to v přímé návaznosti na stávající
zemědělský areál (jižním a východním směrem) a zohledňující svým řešením rovněž
maximální vzdálenosti od obytných domů.
Obsah koncepce
Obsahem posuzované koncepce je změna č.2 územního plánu obce Boharyně z roku 2005.
Touto změnou je vymezení zastavitelné plochy č. II/1 „území zemědělské výroby“ – resp.
plošné rozšíření tohoto území v rámci záměru modernizace a dostavby stávající farmy
živočišné výroby v Boharyni“. Rozvojová plocha areálu je navrhována jižně a částečně
východně od současné farmy.
Cílem provozovatele areálu je rozšířit na této ploše chov hospodářských zvířat nebo provést v
výstavbu zemědělské bioplynové stanice, kde by byly jako vstupní substrát využíván hnůj a
tekuté odpady produkované na farmě a siláž a senáž produkovaná na polích provozovatele.
Lokalita č. II.1 – pozemek parc.č. KN 73/17 v katastrálním území Boharyně
· stávající funkční využití – zemědělské plochy, orná půda
· navržené funkční využití – území zemědělské výroby
· BPEJ - BPEJ 3.12.00. - 1,82 ha, třída ochrany ZPF - II, BPEJ 3.62.00. - 1,32
ha, třída ochrany ZPF - II
· předpokládaná výměra lokality – 3,14 ha
· zdůvodnění návrhu lokality – jedná se o záměr rozšíření zemědělské výroby
v území přímo navazujícím na stávající zemědělský areál téhož vlastníka.
Situováním zastavitelné plochy ve vazbě na stávající areál bude eliminována
doprava obtěžující okolí, rovněž bude možno pro nová zařízení využít související
plochy a zařízení ve stávajícím areálu.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 7
C. ZHODNOCENÍ VZTAHU STUDIE K CÍLŮM OCHRANY
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA NADMÍSTNÍ
ÚROVNI
Zhodnocení vztahu požadavků změny č. 2 územního plánu Boharyně vzhledem k cílům
ochrany životního prostředí stanovených na vnitrostátní úrovni je jednou z kapitol
vyhodnocení vlivů na životní prostředí podle přílohy stavebního zákona (zákon č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu). Cílem této kapitoly je identifikace vazeb,
zejména cílů definovaných v návrhu územních plánů k cílům ochrany životního prostředí
stanoveným na národní a krajské úrovni.
Protože kapitoly Koncepce rozvoje území rozvoje jeho hodnot v zadání změny č. 2 územního
plánu Boharyně obsahují pouze několik velmi obecně formulovaných strategických cílů,
hodnoceny byly konkrétní záměry navrhované v území. Došlo tedy k vyhodnocení souladu
navrhovaných záměrů rozvojové lokality s cíli ochrany životního prostředí stanovenými
strategickými dokumenty na národní úrovni a na úrovni kraje.
Níže jsou uvedeny jednotlivé koncepce včetně charakteristiky a identifikovaných cílů
s vazbou na obsah změny ÚP Boharyně s preferencí vztahu k nadřazeným koncepcím,
regulujícím územní a regionální rozvoj.
Pro návrh funkčního využití území, u něhož byla identifikována možnost vazby s cíli ochrany
životního prostředí na národní úrovni a na úrovni Královéhradeckého kraje, byly vybrány
níže uvedené koncepce včetně identifikace relevantních cílů pro zhodnocení vazby.
Seznam posuzovaných koncepcí:
o Politika územního rozvoje ČR (2009)
o Státní politika životního prostředí ČR 2004 – 2010 (2004)
o Strategie udržitelného rozvoje ČR (2004)
o Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (1998)
o Strategie ochrany biologické rozmanitosti (2005)
o Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2007 – 2013 (2006)
o Zásady urbánní politiky 2007 – 2013 (2007)
o Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky -
Zdraví 21
o Aktualizace strategické operační části Programu rozvoje Královéhradeckého kraje
(2003)
o Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015 (2007)
o Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 2006 – 2016 (2004)
o Program obnovy venkova transformovaný na podmínky Královéhradeckého kraje
(2004)
o Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje (2003)
o ÚP VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 8
NÁRODNÍ KONCEPCE
Politika územního rozvoje (2009)
Politika územního rozvoje České republiky je nástroj územního plánování, který určuje požadavky
a rámce pro konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních
souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území a určuje strategii a základní podmínky
pro naplňování těchto úkolů. Politika územního rozvoje ve svých prioritách obsahuje některé cíle
životního prostředí s vazbou na ÚP obce Boharyně:
o Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území,
struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice.
o Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields
průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území
(podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména
zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace.
o Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně
konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně
plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické
rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území,
lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené
akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní
podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování
ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu
krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti
venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s
ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.
o Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření
souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve
specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její
přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých
měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a
zachování prostupnosti krajiny.
o Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např.
cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území.
o Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a
zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro
environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).
o Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními
katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod.
Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před
povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení
přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy
k umělé akumulaci vod.
o V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání
dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.
o Vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.
Státní politika životního prostředí 2004 - 2010
Státní politika životního prostředí ČR je základním referenčním dokumentem z hlediska životního
prostředí pro sektorové i regionální politiky a poskytuje rámec pro rozhodování a aktivity na
mezinárodní, národní, krajské i místní úrovni.
Státní politika životního prostředí obsahuje následující cíle, které mají vazbu na ÚP Boharyně:
o Chránit půdu před zábory a neodpovědným rozšiřováním měst a obcí mimo současná zastavěná území.
o Snížit zábory nenarušené krajiny pro nové aktivity.
o Chránit kvalitní segmenty přírodního charakteru v zastavěných územích.
o Snižování zátěže populace v sídlech z expozice dopravním hlukem a hlukem z průmyslové činnosti.
o Zkvalitňovat územní systém ekologické stability.
o Realizovat jeho chybějící prvky ÚSES.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 9
o Zajistit opatření ke zprůchodňování (stávajících i nově budovaných) komunikací na migračních cestách
živočichů.
o Splnění národních a krajských emisních stropů a zlepšení kvality ovzduší.
o Zkvalitnit ochranu a péči o sídelní zeleň a další přírodní složky urbanizovaného území.
o Snižování emisí skleníkových plynů (GHGs).
Strategie udržitelného rozvoje ČR
Strategie udržitelného rozvoje ČR je základním koncepčním dokumentem v oblasti udržitelného
rozvoje. Tvoří rámec pro strategické rozhodování a pro zpracování dalších materiálů koncepčního
charakteru. V oblasti ochrany životního prostředí obsahuje následující cíle, které mají vazbu na ÚP
Boharyně.
o Minimalizovat střety zájmů mezi hospodářskými aktivitami a ochranou životního prostředí a kulturního
dědictví.
o Zajišťovat ochranu neobnovitelných přírodních zdrojů (včetně zemědělského půdního fondu).
o Podporovat udržitelný rozvoj obcí a regionů.
o Rozvoj ekologicky šetrných forem dopravy.
o Zajistit ochranu půdy před vodní a větrnou erozí a před zbytečnými zábory pro nezemědělské a
nelesní účely.
o Soustavně snižovat podíl orné půdy ve prospěch trvalých travních porostů.
o Nevyužívaným a z tohoto hlediska neperspektivním částem zemědělské půdy navracet jejich ekologické
funkce.
o Krajinotvorná opatření podporující žádoucí environmentální i estetické funkce krajiny a ekosystémů.
o Co nejvíce omezit zejména znečištění ovzduší a hlukovou zátěž.
o Regulovat nepřiměřený růst městských aglomerací (urban sprawl).
o Při tvorbě územních plánů obcí dbát na větší podíl městské zeleně a vytvářet klidové zóny.
o Minimalizovat nutné zábory území a technickými opatřeními omezovat vliv liniových staveb na složky
životního prostředí (již v přípravných stádiích).
o Vymezovat územní systém ekologické stability.
Akční program zdraví a životního prostředí ČR
Cílem Akčního programu zdraví a životního prostředí ČR je zlepšovat zdraví národa a vyrovnat
nežádoucí rozdíly ve zdravotním stavu jednotlivých populačních skupin, minimalizovat rizika vlivu
životního prostředí na zdraví obyvatelstva. Obsahuje cíl s vazbou na ÚP Boharyně:
o Omezovat negativní působení hluku na zdraví, zastavit nárůst hluku, zejména dopravního a rozšiřovat
chráněné zóny.
o Postupné zvyšování schopnosti krajiny zadržovat vodu a odolnosti krajiny vůči vodní erozi.
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR (2005)
Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky vznikla těsně po vstupu České republiky
do Evropské unie. Jedná se o první dokument, který nastiňuje možnosti dalšího postupu v ochraně
biodiverzity v České republice. Vychází z Úmluvy o biologické rozmanitosti je celosvětově
hodnocena jako klíčový dokument v ochraně biologické rozmanitosti. Obsahuje níže uvedené cíle,
které mají silnou vazbu k navrhovaným aktivitám ÚP Boharyně:
o Podporovat obnovu a vytváření ekologicky významných krajinných segmentů (meze, remízky, liniová i
mimolesní zeleň, travní porosty zvláště pak nivní louky atd.).
o Podporovat význam zvláště chráněných území a ekologických sítí (zejména ÚSES) pro migraci složek
biodiverzity.
Strategie regionálního rozvoje ČR (2006)
Strategie regionálního rozvoje ČR je základním dokumentem regionální politiky ČR na úrovni státu. Obsahuje
následující cíle se vztahem k navrhovaným aktivitám ÚP Boharyně:
o Omezování znečišťování ovzduší s důrazem na snižování emisí vybraných škodlivin v zatížených regionech
a eliminování znečišťování z mobilních zdrojů v intravilánech vybraných měst.
o Omezování negativních vlivů dopravy na zdraví a životní prostředí ve městech, rozšiřování veřejné zeleně a
péče o veřejná prostranství.
o Regulace nepřiměřeného růstu městských aglomerací spojená s regulací množství záborů půdy.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 10
Zásady urbánní politiky 2007-2013 (2007)
Zásady urbánní politiky pro období 2007- 2013 jsou základním rámcovým dokumentem, který vyjadřuje názor
státu a orgánů státní správy na postavení a význam měst pro hospodářský i regionální rozvoj České republiky a
vymezuje přístup státních orgánů k programové podpoře hospodářského a sociálního rozvoje měst v plánovacím
období 2007 – 2013. Zásady urbánní politiky vycházejí ze strategických dokumentů na evropské i národní
úrovni.
Koncepce obsahuje následující cíl se vztahem k navrhovaným aktivitám ÚP Boharyně:
o Zajistit trvale udržitelná sídla.
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky -Zdraví 21
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky (Zdraví pro všechny
v 21. století, Zdraví 21) představuje model komplexní péče společnosti o zdraví a jeho rozvoj,
vypracovaný týmy předních světových odborníků z medicínských oborů a odborníků pro zdravotní
politiku a ekonomiku. Jeho hlavními cíli je ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý život a snížení
výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání, které lidem přinášejí. Obsahuje obecný cíl, který má
vazbu k ÚP Boharyně:
o Snižovat vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel.
KONCEPCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Aktualizace strategické operační části Programu rozvoje Královéhradeckého kraje (2003)
Program rozvoje kraje je základním střednědobým programem podpory regionálního rozvoje na
úrovni kraje, sestávající z cílených opatření a intervencí zaměřených na stimulaci rozvoje kraje.
Obsahuje níže uvedené cíle ochrany životního prostředí stanovené na úrovni kraje, které mají silnou
vazbu k cílům, resp. navrhovaným aktivitám ÚP Boharyně:
o Snížení ekologické zátěže sídel a dílčích oblastí regionu z provozu individuální motorové dopravy
o Budování cyklistických tras jako součást základního systému cyklotras ČR.
o Zvýšení ekologické stability.
o Zvýšení retenční schopnosti krajiny.
o Zvýšení podílu lesních ploch a travnatých porostů na nevyužívané zemědělské a ostatní půdě.
o Podpora biokoridorů a biocenter včetně revitalizace vodních ploch.
o Údržba a ochrana půdy.
Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2006 – 2015 (2007)
Koncepce stanovuje priority pro rozvoj kraje a navrhuje následující cíle se silnou vazbou na ÚP
Boharyně:
o Zvýšení přitažlivosti venkovských oblastí zlepšením kvality a dostupnosti služeb.
o Zlepšení stavu a ochrany životního prostředí.
Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje 2006 – 2016 (2004)
Koncepce ochrany přírody a krajiny Královéhradeckého kraje je základním strategickým dokumentem
Královéhradeckého kraje pro oblast přírody a krajiny, jehož cílem je zachování a zlepšení stavu
přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji. Koncepce obsahuje níže uvedené cíle, které mají silnou
vazbu k cílům ÚP Boharyně:
o Posilování infiltrace a akumulace vody v krajině - mokřady, vodní nádrže, periodické retenční prostory
(ve vazbě na protipovodňovou ochranu území).
o Výsadba rozptýlené zeleně.
o Ochrana území s kvalitním ZPF (bonitace).
o Z hlediska trasy zachování prvků ÚSES a chráněných území přírody volit trasy mimo tyto prvky, v
případě kolize volit trasu s minimálními dopady na prvky SES.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 11
Program obnovy venkova transformovaný na podmínky Královéhradeckého kraje (2004)
Vychází z Programu rozvoje venkova ČR a stanovuje následující cíle se silnou vazbou k ÚP
Boharyně:
o Udržení, obnova a účelné využití přirozeného produkčního potenciálu zemědělsky využívané krajiny v
návaznosti na vhodnou organizaci a využití půdního fondu při zachování a rozvíjení jeho přírodní, obytné
a estetické hodnoty.
o Ke zkvalitnění technické infrastruktury a komunikací a ke zlepšení dopravní obslužnosti.
Koncepce zemědělské politiky Královéhradeckého kraje (2003)
Stanovuje priority politiky v oblasti zemědělství a navrhuje následující cíle se silnou vazbou k ÚP
Boharyně:
o Zakládat rybníky a poldry, udržovat stávající.
o Vytvářet travnaté pásy na svažitých pozemcích.
o Rozptýlená zeleň.
ÚP VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
ÚP VÚC Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace, byla schválena usnesením vlády ČR č.
151 ze dne 18.5.1988, včetně jeho dvou změn a doplňků.
Stanovuje priority politiky v oblasti struktury osídlení a zemědělské se silnou vazbou k ÚP Boharyně:
o Uplatňovat stanovenou diferenciaci nestřediskových sídel trvalého významu. Investice do rozvoje
bytového fondu, zemědělské výroby a služeb umisťovat zejména do nestřediskových sídel trvalého
významu výraznou funkcí obytnou a výrobní.
o Postupně likvidovat nevyhovující objekty živočišné výroby a nahrazovat je moderními objekty v sídlech
zemědělsky perspektivních; kapacity zemědělských areálů stanovovat s ohledem na vodohospodářské,
hygienické a ekologické požadavky
D. ÚDAJE O DOTČENÉM ÚZEMÍ
Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území
a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna územně
plánovací dokumentace
Současný stav
Ovzduší a klima
Území náleží do klimatické oblasti mírně teplé. Průměrná roční teplota je 90C.
Průměrný roční úhrn srážek činí 593 mm.
Voda
Území náleží do povodí řeky Bystřice (č.h.p. 1-04-03). Mezi Boharyní a Homylí
protéká Bystřice severojižním směrem řeka. Paralelně ve vzdálenosti několika metrů je
veden mlýnský náhon. V místě křížení se silnicí III/ 323 29 se do Bystřice vlévá
Radostovský potok a drobnější bezejmenná vodoteč. V lokalitě u bývalého mlýna je
vybudována požární nádrž.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 12
Geomorfologie
Zájmové území náleží do geomorf. celku VIC 1- Východolabské tabule, podcelku
VIC 1B - Chlumecké tabule, okrsku VIC 1B b - Libčanské tabule. Libčanská tabule tvoří
severní část Chlumecké tabule. Je to plochá pahorkatina v povodí Labe na SV,
Bystřice a Cidliny na JZ. Nejvýznamnější bod v krajině je Chlum 338 m n.m. Průměrná
nadmořská výška činí 237 m.n.m. V Průměrná nadmořská výška obce činí 237 metrů nad
mořem (jedná se o údaj vztažený k m.č. Boharyně, nejvyšší průměrnou nadmořskou výšku
má místní část Budín - 249 m.n.m.). Obec se nachází na jižním svahu mírného návrší. Z
východu, jihu a západu je obklopena ovocnými sady, na severu pak lesem.
Geologie
Zájmové území se nachází v České křídové tabuli, její labské litofaciální oblasti, která
je v zájmovém území budována horninami svrchního turonu až coniaku Podloží se skládá ze
slínovců, jílovců s pleistocenními říčními štěrky a písky. Reliéf je slabě erozně rozčleněný,
akumulační, sestavený ze staropleistocenních říčních teras Labe a Bystřice, místy se
sprašovými pokryvy a závějemi.
Pedologie
Pedologicky se v řešeném území nacházejí především hnědozemě (typické,
černozemí), včetně slabě oglejených forem na spraši; středně těžké s těžší spodinou, s
příznivým vodním režimem, hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech;
většinou lehčí nebo středně těžké a illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované,
včetně slabě oglejených forem na sprašových a svahovinách; středně těžké s těžkou
spodinou, vláhové poměry jsou příznivé
Typické jsou velké bloky orné půdy (velikost cca 40 - 70ha) členěné polními
cestami či svodnicemi bez doprovodné zeleně, zejména v severní části katastru ohrožované
větrnou a vodní erozí. Území je téměř celé zorněno, trvalé travní porosty se nacházejí
zejména v nivě Bystřice, která je často zaplavována, pouze v malé míře jsou pak
zatravněny i jiné lokality v katastru, zejména ve svažitějším terénu.
Kulturní památky
Z hlediska památkové péče je v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod
rejstříkovým číslem 100041 zapsán Mlýn čp. 1 (včetně souboru věcí náležejících k mlýnu)
s pozemkem st. parc. č. 10 v k.ú. Boharyně. Za nemovitou kulturní památkou byl
prohlášen rozhodnutím MK ČR dne 3. 2. 2003.
Dále je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních
památek ČR, pod rejstříkovým číslem 32159/6-727, Kaplička Panny Marie - klasicistní
kaplička v lese západně od Zvíkova, která byla prohlášena rozhodnutím MK ČR ze dne 24.
1. 1964.
V obci se nalézají objekty, které jsou v zájmu památkové péče a lze je pro jejich
historickou nebo uměleckou hodnotu považovat za památky místního významu.
Boharyně - kostel sv. Jana Křtitele a sv. Bartoloměje - dominanta obce i širokého
okolí, Byl postaven jako ranně barokní v r. 1650. Později byl přestavován (r. 1783) a
opravován r. 1865.
- socha sv. Jana Nepomuského - nachází se uprostřed vsi na malé návsi. (L.P. 1808,
29 Juny).
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 13
- pomník obětem 1.sv. války - nalézá se při silnici směrem na Zvíkov. Znázorňuje
alegorickou postavu ženy sedící na krychlovém soklu, která oběma rukama na kolenou
objímá vojenskou přilbu. Autorem je Josef Bílek z Hořic.
- pamětní deska RNDr. Františku Uirvchovi - (narozen 1899) - profesor Karlovy
university, významný mineralog, petrograf, geolog a znalec hornictví, předseda Národní
rady badatelské. Byl umučen nacisty pro odbojovou činnost v r. 1941. Deska se nalézá na
jeho rodném domě čp. 2 a byla odhalena v r. 1946.
Další objekty, jsou i v ostatních místních částech obce.
Všechny tyto objekty jsou návrhem respektovány a jsou vytvořeny podmínky pro
jejich vhodné začlenění do organismu obce.
Příroda a krajina
Území náleží do obvodu teplomilné květeny, termofytikum (České termofytikum :
14.a Bydžovská pánev a 15. Východní Polabí).
Z původních přírodních společenstev tvořily dřevinnou skladbu společenstva
převážně dubohabrových hájů, dále luhy a olšiny, borové doubravy a květnaté bučiny.
Dle nadmořské výšky 230-270 m je území zařazeno do 2. vegetačního stupně
bukovodubového. Biota tohoto stupně odpovídá biogeografické zóně středoevropského
listnatého lesa. V přírodních lesích převládají dub zimní, habr a ojediněle buk. V podrostu
se nacházejí teplomilné druhy trav a bylin a začínají se vyskytovat typické lesní druhy.
Širší zájmové území je charakteristické výrazným podílem intenzivní zemědělské
výroby a poměrně vysokým zorněním. Strukturní prvky krajiny se dochovaly prakticky jen
podél vodních toků, další možnosti pro výskyt strukturních prvků pak představují menší
rybníky s okolními porosty podmáčených luk. Vysoký podíl zemědělského využití krajiny
v okolí dokazuje také řada poměrně velkých areálů středisek živočišné výroby, často
s řadou dominantních objektů (senážní věže, sila posklizňových linek, seníky, stáje atp.).
Podél toku Bystřice je trasován regionální biokoridor č. 1254, který sousedí
z východní strany s posuzovanou rozvojovou lokalitou č.II/1.
Cestní síť v krajině je relativně vyhovující z hlediska zpřístupnění pozemků pro
hospodaření, je zde určitá rezerva v doplnění cestní sítě v podobě vycházkových tras do
krajiny a s ní související funkcí ekologickou (protierozní opatření) a estetickou
(doprovodná zeleň), řada historických cest byla scelováním pozemků zrušena, i když je
zachována v katastru nemovitostí.
Předpokládaný vývoj bez provedení koncepce (nulový scénář)
Nejdůležitějším aspektem nerealizace koncepce je zachování dotčených bloků a
honů orné půdy, tedy ochrana ZPF. Neprovedení koncepce by znamenalo zachování
produkčních funkcí posuzované plochy – intenzivně využívané orné půdy, čímž by bylo
zachováno současné hospodaření na této ploše.
Patrným až významným aspektem nerealizace koncepce je také zachování
současného rázu krajiny, zejména pak prevence rozšíření zastavěného území do krajiny.
V důsledku nerealizace změny územního plánu by na druhou stranu nedošlo k
posílení rozvoje obce v rámci jedné z jejích základních funkcí jímž je pro danou lokalitu
s ohledem na polohu sousedního areálu především funkce výrobní.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 14
Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním
náplně plochy pro zemědělskou výrobu významně ovlivněny
Rozvojová lokalita - území zemědělské výroby – pozemek parc.č. 73/17 KN v katastrálním
území Boharyně - předpokládaná výměra lokality – 3,14 ha.
Lokalita je navrhována z důvodu rozšíření zemědělské výroby v území přímo
navazujícím na stávající zemědělský areál téhož vlastníka, jižním a východním směrem.
Stávající funkční využití lokality jsou zemědělské plochy – v katastru nemovitostí
vedené jako orná půda, ve skutečnosti je nyní území částečně využito pro skladování
stelivové slámy (východní část). Od areálu je plocha oddělena vzrostlou zelení.
Přes jižní část navrhované plochy ve směru SZ-JV prochází nadzemní vedení VN
35 kV, limitem pro využití je OP VN. V případě potřeby bude nutno řešit jeho přeložení.
Plocha je mimo přímý zásah do prvků ÚSES či VKP. Mimo OP vodních zdrojů, OP lesa
Obytná zástavba je od lokality vzdálena cca 170 m severním směrem. Lokalita není
příliš pohledově exponována, neboť se nachází v mírné terénní depresi.
Plocha zemědělského půdního fondu, jižním směrem orné půda, východně od
areálu plocha používaná ke skladování steliv, BPEJ 3.14.00 třída ochrany II a 3.62.00.
třída ochrany II. Podél RBK na východním okraji lokality porost vzrostlých dřevin, na
okrajích plochy pro skladování steliv i ruderální lada.
Na lokalitě se vyskytují následující bonitované půdně - ekologické jednotky
(BPEJ) - 3.14.00. a 3.62.00. Jedná se tedy o Illimerizované půdy a hnědozemě
illimerizované, včetně slabě oglejených forem na sprašových a svahovinách; středně těžké
s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou příznivé (HPJ 14) a o Lužní půdy glejové na
nivních uloženinách a spraši; středně těžké, obvykle dočasně zamokřené podzemní vodou
v hloubce 0,5 - 1,0 m (HPJ 62).
V rámci bonifikace československých zemědělských půd a zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu jako účelové agregace bonitovaných půdně-ekologických
jednotek pro potřeby dokonalejšího působení zákona na ochranu zemědělské půdy byly
vytvořeny třídy ochrany zemědělské půdy (celkem 5 tříd) .
Jednotlivé BPEJ zařazuje do tříd ochrany Metodický pokyn MŽP ČR, odboru
ochrany lesa a půdy č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1. 10. 1996, který je platný od 1. 1. 1997.
Výše uvedené bonitované půdní ekologické jednotky jsou zmiňovaným pokynem
zařazeny do II. třídy ochrany.
Z hlediska vodohospodářského se navrhovaná lokalita nenachází v území
CHOPAV (Chráněná oblast přirozené akumulace vod) a nenachází se ani v žádném
ochranném pásmu vodních zdrojů.
Podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o
používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění
protierozních opatření v těchto oblastech, nepatří katastr obce do zranitelných oblastí.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 15
Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být
uplatněním územně plánovací dokumentace významně ovlivněny,
zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti.
Plochy koncepce nezasahují fyzicky do žádné evropsky významné lokality (EVL)
ani vyhlášení ptačí oblasti (PO), vymezené na území Královéhradeckého kraje. Není tedy
ani požadování hodnocení vlivů ve smyslu § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění na
lokality soustavy Natura 2000.
E. ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍCH A PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ NAVRHOVANÝCH VARIANT ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
(včetně vlivů sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a
dlouhodobých, trvalých a přechodných, kladných a záporných; hodnotí se vlivy na
obyvatelstvo, biologickou rozmanitost, faunu, floru, půdu, vodu, ovzduší, klima, hmotné
statky, kulturní dědictví včetně dědictví architektonického a archeologického a vlivy na
krajinu včetně vztahů mezi uvedenými oblastmi vyhodnocení).
Posouzení navrhované Změny č. 2 ÚPO Boharyně, respektive konkrétní posuzované lokality
II/1 - území zemědělské výroby bylo provedeno vzhledem k jednotlivým složkám životního
prostředí, zdraví obyvatel a také hmotným statkům včetně dědictví architektonického a
archeologického pomocí níže uvedeného slovního hodnocení. Při hodnocení se vychází
z popisu stavu životního prostředí zejména ze stavu této lokality, který byl zpracován na
základě terénního šetření. Jedním z důležitých aspektů hodnocení je soulad s cíly ochrany
životního prostředí a zdraví obyvatel stanovenými na vnitrostátní úrovni, tedy na úrovni
národní a Královéhradeckého kraje.
Na základě identifikovaných vlivů zpracovatel SEA hodnocení navrhuje doporučení
(podmínky) pro návrh realizace náplně posuzované funkční plochy.
Nejsou navrhovány žádné nadmístní aktivity, jde o řešení aktuálních potřeb provozovatele
sousedního areálu o jeho rozšíření pro provozování zemědělské prvovýroby (živočišná
výroba a zemědělská bioplynová stanice).
Lokalita - území zemědělské výroby
Vlivy na obyvatelstvo
Podle vedení společnosti ZS Kratonohy a.s. je navrhovaná plocha určena pro výstavbu stáje pro skot a
případně bioplynové stanice, kde by ze statkových hnojiv a biomasy byla vyráběna v kogenerační
jednotce elektrická energie. Vzhledem k navrhovaným aktivitám na této ploše je pro zajištění
zdravých životních podmínek navrhováno uplatnění následujících zásad:
· ochrana proti negativním vlivům hluku z provozu umístěných staveb – negativní vlivy z provozu
na posuzované ploše zemědělské výroby nesmí zasahovat do ploch stávajícího nebo
navrhovaného chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb; před
realizací konkrétních záměrů budou hlukové vlivy posouzeny
· při realizaci bioplynové stanice na ploše je nutné situovat kogenerační jednotku (zdroj hluku a
emisí znečišťujících látek) co nejdále od obytné zástavby (jižní okraj rozvojové plochy)
· u možných zdrojů hluku z dopravy bude navýšení dopravní obsluhy po příjezdové silnici
posouzeno a vyhodnoceno
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 16
· ochrana proti negativním vlivům zemědělských areálů – negativní vlivy z provozu stájí pro zvířata
nebudou nadmíru zasahovat stávající obytné plochy obce. Pro navrhovanou kapacitu bude
spočteno ochranné pásmo chovu zvířat podle metodiky Státního zdravotního ústavu, které nebude
směrem k obytné zástavbě většího rozsahu než pro stávající stav. Metodika byla publikována
v časopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 8/1999.
· ochrana proti negativním vlivům provozu zdrojů znečištění ovzduší (stáj, bioplynová stanice) –
v rámci umístění zdroje znečištění ovzduší bude vypracována rozptylová studie emisí
znečišťujících látek a odborný posudek podle zákona o ovzduší
Uvažované stavby a technologická zařízení, či technologické postupy, nebudou zdrojem nadlimitního
hluku emitovaného vně objektů. Největší možný zdroj hluku – kogenerační jednotka bioplynové
stanice bude umístěna v odhlučněném kontejneru. Ten by měl být situován na jižní, tedy vzdálenější
části rozvojové plochy. Vzdálenost navrhovaných zdrojů hluku od souvislé zástavby obce je natolik
velká, že nelze předpokládat jakékoliv hlukové pozadí u nejbližších obytných objektů obce. Nejvyšší
přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru pro denní dobu LAeq,T = 50 dB a pro noční dobu
LAeq,T = 40 dB by neměly být vlivem provozu uvažovaných staveb překročeny.
Doprava související s provozem navrhovaných provozů by neměla vyvolat, vzhledem k velikosti
uvažovaných staveb zaznamenatelnou změnu v dopravní intenzitě na silnicích III. tříd č. 32421 a č.
32329, které prochází obcí a kolem navrhované plochy a budou z největší míry využívány pro
přesuny surovin.
Přímo v lokalitě není prováděno sčítání dopravy. Nejbližší sčítací úsek je na silnici III. tř. č. 32329
v úseku Libčiny – Homyle a tak je v následující tabulce uvedena intenzita dopravy na tomto blízkém
úseku.
CZ031 - INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2005
č. silnice sčítací úsek T O M S začátek úseku konec úseku
32329 5-6640 222 1032 6 1260 Libčany, zaús.32317 Homyle, x s 323
Pozn. : Hodnoty v tabulce jsou uvedeny ve skutečných vozidlech za 24 hod průměrného dne v obou směrech. Skladba
dopravního proudu se dělí: T – nákladní vozidla celkem, O - osobní, M - moto, S - vozidel celkem.
Z výše uvedených důvodů nebyla řešena akustická studie, poněvadž mj. není zatím možné
kvalifikovaně odhadovat změny v akustické zátěži v navržené lokalitě a podél využívané silnice III.tř.
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z
následujících tabulek, ve kterých jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové expozice pro
nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané.
Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den (LAeq, 6-22 h )
Nepříznivý účinek
dB (A)
- 45 45-50 50-55 55-60 60-65 65 +
Sluchové postižení ¤
Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí
Ischemická choroba
srdeční
Zhoršená komunikace
řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování
¤ přímá expozice hluku v interiéru
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 17
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – noc (LAeq, 22-6 h )
Nepříznivý účinek
dB(A)
- 40 40-45 45-50 50-55 55-60 60 +
Zhoršená nálada a
výkonnost další den
Zhoršená kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem
Ohledně ovlivnění faktoru pohody jde zejména o aspekt výstavby při realizaci náplně plochy.
Negativní ovlivnění obyvatel obce Boharyně během doby výstavby bude vzhledem k dostatečné
odstupové vzdálenosti stavby nevýznamné a časově omezené. Tyto vlivy (prašnost, hluk) budou
soustředěny pouze do časového období vymezeného realizací staveb. Využití navrhované plochy není
spojeno s demolicí obytných či hospodářských objektů.
V rámci přípravy konkrétního záměru stáje pro skot, bude zpracován návrh ochranného pásma chovu
zvířat podle výše citované metodiky AHEM. Navrhovaný stav se započtením stávajících stájí
v současném areálu nesmí být směrem k obytné zástavbě většího rozsahu než stávající. Hranice takto
spočteného ochranného pásma by neměla dosahovat nejbližších obytných objektů v obci. Pak by
nemělo docházet k nadměrnému obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů zápachem
z provozu stájí. Případná realizace bioplynové stanice, jako koncové technologie skladování a využití
statkových hnojiv z provozovaných stájí, je nutno chápat jako technologii snižující emise amoniaku a
zápachu z provozů živočišné výroby. Provoz této bioplynové stanice tedy přispěje ke snížení emise
těchto látek v areálu. Kogenerační jednotka BPS emituje jiné znečišťující látky (NOx, CO, PM10,
SO2), které budou posouzeny v rozptylové studii.
Definitivní náplň posuzované plochy zemědělské výroby bude tedy nutno prověřit minimálně
akustickou a rozptylovou studií, případně studií zdravotních rizik v rámci projektové EIA, neboť
v současné době uvažované záměry podléhají režimu zákona č. 100/01 Sb, v platném znění.
Vlivy na ovzduší
Navrhované stavby na ploše budou novými zdroji znečištění ovzduší. Ve stájích chovu hospodářských
zvířat je produkován především amoniak a další zápachové látky. Ty budou vyhodnoceny ve
zmiňovaném výpočtu ochranného pásma chovu, který bude proveden v rámci přípravy konkrétního
záměru podle navržené kapacity stávajících i navrhovaných stájových objektů v lokalitě. Nemělo by
docházet ke rozšíření ochranného pásma chovu směrem k obytné zástavbě oproti současnému stavu.
Imisní koncentrace amoniaku budou v rámci povolení zdroje znečištění ovzduší dle zákona č. 86/2002
Sb., v platném znění, vyhodnoceny rozptylovou studií.
Uvažovaná bioplynová stanice, konkrétně provoz kogenerační jednotky, což je motor spalující
vyprodukovaný bioplyn s generátorem na výrobu elektrické energie, se bude na znečištění ovzduší
podílet především emisemi NOX, PM10, SO2 a CO a v zanedbatelném množství také dalších látek.
Jejich imisní koncentrace budou v rámci povolování zdroje také vyhodnoceny rozptylovou studií.
Dalším zdrojem znečišťujících látek budou také dopravními prostředky zjišťující provoz navržených
staveb. Z hlediska celkové plošné zátěže se však jak ve stávajícím stavu, tak i ve výhledovém stavu
nejedná z hlediska emisí z dopravy o takové příspěvky, které by výrazněji ovlivňovaly imisní limity
nebo které by se významněji projevovaly ve vztahu k ovlivnění veřejného zdraví, takže nebyly
podrobněji propočítávány.
Zatím nelze s ohledem na detailní neznalost náplně plochy, včetně zastavovací situace, a velikosti
provozů kvalifikovaně stanovovat příspěvky a ovlivnění imisní zátěže v okolí lokality.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 18
Vlivy na vodu
Na základě výstupů průzkumů a rozborů nebudou případnou realizací navrhované rozvojové plochy a
staveb na ni dotčeny vodní zdroje.
Vzhledem k tomu, že v areálu budou produkovány (v případě výstavby stájového objektu) nebo
skladovány statková hnojiva (digestát v případě výstavby BPS) musí být stavby provedeny jako
vodonepropustné a zajištěny dostatečné skladovací prostory pro statková hnojiva.
S ohledem na předpokládaný podíl zpevnění je nutno očekávat zvýšení povrchového odtoku, který je
nutno v rámci projektové dokumentace ke konkrétnímu záměru řešit.
Konkrétní aspekty ovlivnění vod vyplynou až z případného technického řešení náplně posuzované
plochy, které bude muset být posouzeno v rámci samostatných projektových EIA.
Vlivy na půdu
Navrhovanou změnou jsou výrazně dotčeny zájmy ochrany zemědělského půdního fondu. Plocha o
výměře 3,14 ha (BPEJ 3.14.00., částečně ve východní části i BPEJ 3.62.00. – obě II. tř.ochrany)
zabírá severní okraj většího bloku orné půdy a částečně tak mění i organizaci ZPF. Plocha má
přímou vazbu na zastavěné území vedlejšího výrobního areálu a představuje tak další urbanizační
prvek.
Jde o mírně nepříznivý a nevýznamný, i když nekompenzovatelný vliv z hlediska záborů půdy. Jedná
se navíc o půdu poměrně vysoké kvality. Navrhovaná plocha je ovšem situovaná v přímé návaznosti
na areál, ze kterého má být plocha komunikačně napojena a zasíťována. Navíc se jedná o zábor pro
zemědělskou prvovýrobu.
Vlivy na biotu, ekosystémy a krajinu
Rozvojová plocha do hodnotnějších ekosystémů nezasahuje. Jedná se o intenzivně využívanou ornou
půdu, s tím že její část je využívána ke skladování stelivové slámy.
Budou tak dotčeny pouze plochy, které se nenacházejí v přírodě blízkém stavu (intenzivně využívaný
blok orné půdy). Nedojde tedy ohrožení populací zvláště chráněných nebo regionálně významných
druhů rostlin a živočichů.
Lokalita ovšem sousedí s regionálním biokoridorem podél toku Bystřice, na jehož okraji jsou vzrostlé
dřeviny, což přinese jistá omezení z hlediska dispozice nových staveb. Okraj biokoridoru s těmito
porosty nesmí být narušen. Při zakládaní nových staveb by mělo být dodržena vzdálenost minimálně
30 m od okraje porostu.
Z hlediska ochrany krajinného rázu je negativním vlivem především rozšíření urbanizovaného území
na dosud nezastavěnou plochu. Vzhledem k plánovaným aktivitám na ploše se bude pravděpodobně
jednat o stavby středního měřítka. Lokalita není příliš pohledově exponovaná, neboť se nachází
v mírné terénní depresi a od východu je kryta vzrostlým pásem zeleně na okraji biokoridoru.
Pohledově exponovaná je tak pouze od jihu, částečně od jihovýchodu. Z tohoto směru je pohled
zásadně ovlivněn působením stávajícího areálu, ale novou výstavbou dojde k zhmotnění střediska.
Z jižní stany bude vhodné realizovat výsadbu zeleně, což přispěje k začlenění nového areálu do
krajiny. Tuto výsadbu by bylo vhodné realizovat již bezprostředně po schválení změny ÚPO ještě před
výstavbou plánovaných staveb, tak aby mohla dříve plnit svoji funkci.
Vlivy na horninové prostředí
Rozvojová plocha není v rozporu se zájmy ochrany horninového prostředí .
Jiné vlivy
Vzhledem k tomu, že plochou prochází vrchní vedení VN 35 kV, bude při projektování staveb
k tomuto faktu přihlížet, případně řešit přeložení vedení.
Potenciální riziko nelze vyloučit ve vztahu k dotčení archeologických nálezů ve vztahu ke
kategorizaci území z hlediska archeologické památkové péče, jiné zájmy památkové péče nebudou
v zásadě dotčeny.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 19
Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
Krajský úřad Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán ochrany přírody stanoviskem čj.
38451/ZP/2009 ze dne 11.3.2009 vyloučil významný vliv Koncepce na lokality soustavy
Natura 2000.
Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných
vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení.
Předkládaná verze návrhu Změny č. 2 ÚPO Boharyně varianty nepředkládá. Posuzovaná
změna je navržena pouze v jediné variantě.
Také posuzovaná lokalita č.II/.1 je navržena v jedné variantě. SEA tedy hodnotí jednu
navrženou variantu. Vzhledem k předpokládané nekoliznosti navrhované plochy pro
zemědělskou výrobu nejsou zpracovatelem SEA předkládány ani úpravy navrhované plochy,
které by bylo možno hodnotit jako variantní řešení.
Postupy vyhodnocení
Posouzení vlivu koncepce změny č. 2 ÚPO Boharyně bylo provedeno v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a v souladu se zákonem č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a závěrem
zjišťovacího řízení.
Posouzení je provedeno verbálním způsobem a v kapitole, shrnutí netechnického charakteru
pro vybranou plochu částečně i tabulkovým vyhodnocením.
Navržená rozvojová plocha je hodnocena vzhledem k potenciálním dopadům na jednotlivé
složky životního prostředí, zdraví obyvatel a také hmotným statkům včetně dědictví
architektonického a archeologického. Při hodnocení bylo vycházeno z popisu stavu životního
prostředí, zejména z podrobného popisu stavu životního prostředí v lokalitě, který byl
zpracován na základě terénního šetření. Důležitým aspektem hodnocení je soulad s cíly
ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel stanovenými na vnitrostátní úrovni, tedy na
úrovni národní a Královéhradeckého kraje.
Na základě identifikovaných potenciálních vlivů SEA zpracovatel navrhnul určité doporučení
a podmínky realizace návrhu předložené koncepce Změny č. 2 ÚPO Boharyně pro verzi
návrhu z února 2009.
Postup hodnocení:
o Popis stavu životního prostředí v lokalitě
o Popis a vyhodnocení potenciálních vlivů jednotlivých navrhovaných změn na složky
životního prostředí a na zdraví obyvatel, hmotné statky včetně dědictví architektonického
a archeologického
o Případné doporučení úpravy návrhu změny
o Návrh podmínek realizace náplně lokality
Problémy při shromaždování požadovaných údajů
Předkladatel poskytl zpracovateli SEA veškeré dostupné podkladové dokumenty, rovněž tak
projektant ÚP. Nejsou však zatím k dispozici přesné údaje o využití lokality. V současnosti je
uvažováno s produkční stájí dojnic o kapacitě 240 ks dojnic a o výstavbě zemědělské
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 20
bioplynové stanice s elektrickým výkonem do 1 MW. Toto se ovšem v průběhu přípravy
investice může ještě změnit. Nejsou tedy známy údaje kapacitní, technologické a o dopravě
spojené s provozem takového areálu. Nelze tedy modelovat přesnější dopravní prognózu,
takže nemohla být podrobněji hodnocena případná změna imisní a akustické situace ve
vztahu k navrhovaným dopravním koridorům. Na k areálu přilehlé silnici III. tř. není ŘSD ČR
prováděno sčítání dopravy. Nejbližší sčítací úsek je na blízké silnici III. tř. č. 32329 v úseku
Libčiny – Homyle. Vzhledem k blízkosti tohoto úseku, lze ovšem očekávat velmi podobnou
dopravní frekvenci na přilehlé komunikaci k areálu.
Pro přesnou analýzu stavu životního prostředí v samosprávném území obce Boharyně a jeho
místních částí v zásadě neexistují podkladové materiály včetně dílčích studií a dat. Nelze tak
detailně analyzovat trendy vývoje v rámci jednotlivých složek životního prostředí a stav
v dané složce lze pouze odhadovat. Nejsou známy podrobnější údaje o trvalejším
monitoringu stavu životního prostředí a zdraví obyvatel.
F. POPIS NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ PRO
PŘEDCHÁZENÍ, SNÍŽENÍ NEBO KOMPENZACI VŠECH
ZJIŠTĚNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁVAŽNÝCH
ZÁPORNÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Na základě hodnocení návrhů změn byly u identifikovaných potenciálně negativních
a potenciálně velmi negativních vlivů navržena SEA zpracovatelem opatření ve formě
podmínek realizace pro snížení těchto negativních vlivů na životní prostředí a zdraví
obyvatel. Shrnutí navržených opatření je uvedeno níže.
V rámci navazujícího stupně řešení změny č. 2 ÚPO Boharyně bude, kromě níže uvedených
doporučení, v plném rozsahu zajištěn systém obecných limitů a regulativů, vyplývajících
z obecně závazných zvláštních právních předpisů.
Z hlediska konkrétních požadavků na ochranu veřejného zdraví, ovzduší, vod, přírody a
krajiny uplatnit následující doporučení a podmínky:
A. Základní opatření
1. Podmínkou naplnění funkce posuzované lokality pro zemědělskou výrobu je
regulace druhu a kapacit výroby ve smyslu doložení dodržení zákonných limitů
především ve vztahu k ochranně ovzduší a zdraví obyvatelstva
2. rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před
vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bude doloženo
rozptylovou a akustickou studií, která bude dokladovat imisní a akustickou situaci u
nejbližších objektů obytné zástavby; každý další záměr realizovaný v rámci uvedené
lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje
emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů; vydání územního rozhodnutí na
každou aktivitu v rámci řešení náplně plochy musí dokladovat plnění příslušných
hygienických nebo imisních limitů.
3. Podmínkou naplnění lokality po upřesnění jednotlivých záměrů je řešení procesu
projektové EIA minimálně ve fázi zjišťovacího řízení (pokud nepůjde o podlimitní
záměry), především s vyhodnocením vlivů na plochy obytné zástavby obce, odtokové
poměry, imisní a akustickou zátěž.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 21
B. Podpůrná a ostatní opatření:
1. stavby nebudou umisťovány do vzdálenosti menší než 30 m od hranice vzrostlé zeleně
na východním okraji plochy, která tvoří okraj biokoridoru, přičemž oplocení areálu
nebude ve vzdálenosti menší než 12m od břehové čáry vodoteče procházející po
východním okraji plochy
2. podmínkou realizace náplně lokality je ochrana a doplnění porostů vzrostlých dřevin
na hranici se stávajícím areálem, které budou v maximální míře zachovány v rámci
ploch zeleně uvnitř areálu zemědělské výroby, plochy zeleně v rámci lokality II/1
budou tvořit min. 20% plochy.
3. Podmínkou realizace náplně lokality je výsadba dřevin na západní a jižní hranici
navrhované plochy, která bude tvořit bariérovou funkci proti pronikání emitovaných
látek z areálu a estetickou funkci k odclonění výrobních objektů.
G. ZHODNOCENÍ ZPŮSOBU ZAPRACOVÁNÍ
VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ DO ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
A JEJICH ZOHLEDNĚNÍ PŘI VÝBĚRU VARIANT ŘEŠENÍ.
Při hodnocení potenciálních vlivů navrhovaných změn na jednotlivé složky životního
prostředí a zdraví obyvatel byly vzaty v úvahu cíle ochrany životního prostředí a zdraví
obyvatel stanovené v národních a krajských strategických dokumentech. Relevantní cíle
vybrané pro hodnocení z následujících dokumentů jsou v kap. C.
Na základě výše uvedeného přehledu cílů ochrany životního prostředí národních koncepčních
dokumentů a koncepčních dokumentů Královéhradeckého kraje byly identifikovány vazby
na posuzovanou rozvojovou plochu u změny č. 2 územního plánu obce Boharyně k
jednotlivým koncepčním dokumentům. Hodnocení je uvedeno v následující tabulce.
Navrhované
záměry
Identifikovaná vazba ke
koncepci
Charakter vazby, komentář
Lokalita č. II/1 –
plocha pro
zemědělskou
výrobu
o Politika územního rozvoje ČR
(2009)
o Státní politika životního
prostředí ČR
o Strategie udržitelného rozvoje
ČR
o Strategie regionálního rozvoje
ČR na léta 2007 – 2013 (2006)
o Zásady urbánní politiky 2007-
13
o Dlouhodobý program
zlepšování zdravotního stavu
obyvatelstva České republiky -
Zdraví 21
Záměr není v rozporu s relevantními cíli ochrany
životního prostředí včetně požadavku na ochranu
nejkvalitnějších půd, které jsou pojmenovány ve
většině nadřazených koncepcích.
Řešené území leží v okrajové části rozvojové osy
OS4 vymezenou Politikou územního rozvoje ČR
2008. Přímý vliv plánované dostavby dálnice D11 se
však v koncepci obce konkrétně neprojeví. Na řešení
změny nemá vliv.
Z obecného hlediska se jedná o záměr, který nebude
významně narušovat přírodní, civilizační a kulturní
hodnoty území, včetně urbanistického,
architektonického a archeologického dědictví
(republiková priorita 14), který při splnění podmínek
stanovených touto územně plánovací dokumentací
nebude významně ovlivňovat charakter krajiny (20),
záměr, který není vymezován v záplavovém území
(26).
I když navrhovaná plocha bude vyžadovat zábor
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 22
o Program obnovy venkova
transformovaný na podmínky
Královéhradeckého kraje
(2004)
o Koncepce ochrany přírody a
krajiny Královéhradeckého
kraje 2006 – 2016 (2004)
o ÚP VÚC Hradecko-pardubické
sídelní regionální aglomerace
kvalitní půdy nenarušené krajiny (zemědělské
půdy), jedná se o půdu s přímou návazností na
zemědělský areál a pro zemědělskou prvovýrobu.
Náplň ploch nesmí představovat významné zvýšení
hlukové a imisní zátěže v obytných zónách.
Pro navrhované záměry využití území je
požadováno prověření EIA procesem z hlediska
realizace náplně plochy a vypracováním akustické a
rozptylové studie ve vztahu k nejbližší obytné
zástavbě. Podmínky splnění zákonných limitů pro
navrhované stavby budou tak prověřeny
v povolovacím řízení.
Jde o lokalitu navazující na podobně využité území
(zemědělský areál) v dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby.
Realizací záměrů na navrhované ploše dojde
k mírnému k mírném zvýšení dopravní zátěže na
přilehlé komunikaci.
Závěry a výstupy
Na základě analýzy cílů ochrany životního prostředí formulovaných v koncepčních
dokumentech České republiky a královéhradeckého kraje lze konstatovat, že existují vazby
mezi navrhovanou plochou a cíli ochrany životního prostředí stanovenými na národní,
krajské a lokální úrovni.
Z vyhodnocení vazeb navrhované plochy č. II/1 vzhledem k cílům ochrany životního
prostředí lze konstatovat, že navržená plocha je ve většině aspektů v souladu s cíli ochrany
životního prostředí. Potenciální nesoulad může představovat zejména zábor půdy ze ZPF,
vzhledem k cílům týkajícím se ochrany nezastavěného území, resp. zemědělské půdy a mírné
zvýšení hlukové a emisní zátěže v okolí lokality. Vyhodnocení plnění zákonných limitů bude
prověřeno při povolování konkrétních staveb.
H. NÁVRH UKAZATELŮ PRO SLEDOVÁNÍ VLIVU ÚZEMNĚ
PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Změna č. 2 ÚPO Boharyně navrhuje jedinou a v tomto dokumentu posuzovanou lokalitu č.
II/1 - území zemědělské výroby.
Vlivy na životní prostředí bude představovat konkrétní realizace náplně této plochy.
V případě, že jednotlivé projekty budou podléhat procesu EIA (posouzení vlivů záměrů na
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění), bude navržen detailní
monitoring jednotlivých projektů v rámci tohoto procesu.
Vzhledem k současné absenci mechanismů monitorování životního prostředí na území obce
Boharyně, bude sledování dopadů Změna č. 2 ÚPO Boharyně pravděpodobně pouze
v souvislosti s přípravou územních studií a následně zprávy o uplatňování územního plánu.
Pořizovatel územního plánu je dle § 55 nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.)
povinen nejméně jednou za 4 roky předložit zastupitelstvu obce zprávu o uplatňování
územního plánu. Součástí této zprávy by měly být popsané vlivy uplatňování územního plánu
na životní prostředí. Určujícím indikátorem pro tuto konkrétní lokalitu bude plnění imisních
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 23
limitů pro produkované škodliviny (živočišná výroba – amoniak, bioplynová stanice – CO,
NO2, PM10, SO2, a dodržení hygienických limitů pro hluk z provozu areálu a dopravy.
SEA zpracovatel doporučuje využití indikátorů v následujících oblastech pro zpracování
informace o vlivu uplatňování územního plánu na životní prostředí:
o Indukovaná doprava (předpokládaný nárůst dopravy),
o Emisní zátěž (emise např. tuhé částice (PM10), SO2, NOx, CO, VOC, amoniak aj.),
o Zastavěná plocha (podíl zastavěné/nezastavěné plochy)
o Monitoring kontaminace podzemních vod, zemin a hornin
Vybrané ukazatele by měly být běžně zjistitelné z projektové dokumentace záměrů pro
realizaci náplně lokality (stavební povolení pro objekty, hluková studie, rozptylová studie)
daných projektů.
Základ kritérií pro výběr projektů tvoří vlastně uvedené hodnoty k jednotlivým vybraným
indikátorům v rámci projektové žádosti. Kritéria lze naformulovat do jednoduchých otázek,
na které lze odpovědět ANO/NE:
Počítá projekt se zastavěním menší plochy než ostatní?
Bude projekt znamenat nižší hlukovou zátěž než ostatní projekty?
Bude projekt znamenat nižší emise do ovzduší než ostatní projekty?
Bude projekt znamenat vyšší navýšení dopravy než ostatní projekty?
Bude projekt znamenat vyšší produkci nebezpečných odpadů oproti ostatním projektům?
Bude projekt znamenat nižší dopady z hlediska záborů kvalitních půd a dopadů na organizaci
ZPF?
Bude v rámci projektu realizována zeleň ve vyšší míře než u ostatních projektů?
Na základě porovnání výsledků tohoto hodnocení jednotlivých předložených projektů by měl
být vybrán ten projekt, který bude mít nejmenší dopady na životní prostředí obce při řešení
realizace náplně lokality.
I. NETECHNICKÉ SHRNUTÍ VÝŠE UVEDENÝCH ÚDAJŮ
Předmětem hodnocení je změna funkčního využití území na lokalitě č.II/1 – kde je
navrhováno území zemědělské výroby, v rámci návrhu Změny č. 2 ÚPO Boharyně. Odbor
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydal k návrhu
zadání stanovisko (viz příloha 1), který stanovil, že je nutno Změnu č. 2 ÚPO Boharyně
posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí a blíže specifikoval, že předmětem posouzení
bude jen níže uvedená plocha.
Lokalita č. II.1 – pozemek parc.č. KN 73/17 v katastrálním území Boharyně
· stávající funkční využití – zemědělské plochy, orná půda
· navržené funkční využití – území zemědělské výroby
· BPEJ - BPEJ 3.12.00. - 1,82 ha, třída ochrany ZPF - II, BPEJ 3.62.00. - 1,32 ha, třída
ochrany ZPF - II
· předpokládaná výměra lokality – 3,14 ha
· zdůvodnění návrhu lokality – jedná se o záměr rozšíření zemědělské výroby v území
přímo navazujícím na stávající zemědělský areál téhož vlastníka. Situováním
zastavitelné plochy ve vazbě na stávající areál bude eliminována doprava obtěžující
okolí, rovněž bude možno pro nová zařízení využít související plochy a zařízení ve
stávajícím areálu.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 24
V rámci vyhodnocení vlivů předkládaných byly identifikovány vlivy na veřejné zdraví,
ovzduší, vody, půdy, přírodu a krajinu, funkční uspořádání území v různé míře velikosti a
významnosti, pokud na základě zatím nevyjasněných parametrů konkrétního naplnění lokality
bylo možno řešit kvalifikovaný odhad nebo predikci těchto vlivů.
Tato predikce byla řešena v kontextu umístění plochy, ve vazbě na lokalizaci limitů a dalších
omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů ochrany
životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště chráněných zájmů
podle těchto předpisů.
Podle vedení společnosti ZS Kratonohy a.s. je navrhovaná plocha určena pro výstavbu stáje
pro dojnice a případně bioplynové stanice, kde by ze statkových hnojiv a biomasy byla
vyráběna v kogenerační jednotce elektrická energie.
Vzhledem k plánovaným aktivitám na této ploše je pro zajištění zdravých životních
podmínek navrhováno uplatnění následujících zásad:
· ochrana proti negativním vlivům hluku z provozu umístěných staveb – negativní vlivy z provozu
na posuzované ploše zemědělské výroby nesmí zasahovat do ploch stávajícího nebo
navrhovaného chráněného venkovního prostoru a chráněného venkovního prostoru staveb; před
realizací konkrétních záměrů budou hlukové vlivy posouzeny
· u možných zdrojů hluku z dopravy bude navýšení dopravní obsluhy po příjezdové silnici
posouzeno a vyhodnoceno
· ochrana proti negativním vlivům zemědělských areálů – negativní vlivy z provozu stájí pro zvířata
nebudou zasahovat stávající nebo navrhované obytné plochy obce. Pro navrhovanou kapacitu
bude spočteno ochranné pásmo chovu zvířat podle metodiky Státního zdravotního ústavu.
Metodika byla publikována v časopise SZÚ Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č.
8/1999
· ochrana proti negativním vlivům provozu zdrojů znečištění ovzduší (stáj, bioplynová stanice) –
v rámci umístění zdroje znečištění ovzduší bude vypracována rozptylová studie emisí
znečišťujících látek a odborný posudek podle zákona o ovzduší
Pro navrhované záměry využití území je požadováno prověření EIA procesem z hlediska
realizace náplně plochy a vypracováním akustické a rozptylové studie ve vztahu k nejbližší
obytné zástavbě. Podmínky splnění zákonných limitů pro navrhované stavby budou tak
prověřeny v jejich povolovacím řízení.
Jde lokalitu navazující na podobně využité území (zemědělský areál) v dostatečné vzdálenosti
od obytné zástavby.
Realizací záměrů na navrhované ploše dojde k mírnému k mírném zvýšení dopravní zátěže na
přilehlé komunikaci.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 25
J. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Závěry a výstupy
V rámci vyhodnocení vlivů předkládaných záměrů dle obsahu koncepce Změna č. 2 ÚPO
Boharyně byly identifikovány vlivy na veřejné zdraví, ovzduší, vody, půdy, přírodu, krajinu,
horninové prostředí a přírodní zdroje, hmotné statky a kulturní dědictví, dědictví
architektonické a archeologické, funkční uspořádání území v různé míře velikosti a
významnosti. Hodnoceny byly vlivy pozitivní, negativní, krátkodobé, střednědobé,
dlouhodobé, trvalé, přechodné, přímé nepřímé, kumulativní.
Hodnocení bylo provedeno podle požadavku KÚ Královéhradeckého kraje, v kontextu
umístění navrhované plochy a jejího plánovaného využití, ve vazbě na lokalizaci limitů a
dalších omezení z hlediska využití území, vyplývajících jednak ze zvláštních předpisů
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, jednak z lokalizace obecně i zvláště
chráněných zájmů a strategických cílů ochrany životního prostředí stanovených na národní a
krajské úrovni.
Řešená rozvojová lokalita nepředstavuje velkoplošné změny v krajině, jde o rozšíření
stávajícího zastavěného území do okolní krajiny v návaznosti na stávající areál zemědělské
výroby, se stejným účelem využití.
Navrhovaná lokalita nedotýká zvláštních zájmů ochrany přírody, nezasahuje do evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí. Lokalita také nezasahuje do stanovišť s výskytem
zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin. Z hlediska záboru zemědělské půdy se
jedná o půdy poměrně vysoké kvality (II. bonitní třída). Jde ovšem o malý zábor v přímé
návaznosti na stávající areál a navíc pro zemědělskou prvovýrobu. Prostorové omezení
v situování plánovaných staveb představuje biokoridor na východním okraji plochy a vrchní
vedení 35 kV na jižním okraji plochy.
Vzhledem k umístění plochy a konfiguraci terénu v místě nelze předpokládat, že naplněním
poslání lokality dojde významné změně krajinného rázu místa.
Vzhledem k plánovanému využití plochy pro živočišnou výrobu a provoz bioplynové stanice,
tedy provozy, které mají specifické negativní vlivy na své okolí (především emisní a
akustické vlivy) je pro navrhované záměry využití území požadováno prověření EIA
procesem spolu s vypracováním akustické a rozptylové studie ve vztahu k nejbližší obytné
zástavbě. Podmínky splnění zákonných limitů pro navrhované stavby budou tak prověřeny
v povolovacím řízení.
Jde o lokalitu navazující na podobně využité území (zemědělský areál) v dostatečné
vzdálenosti od obytné zástavby.
Realizací záměrů na navrhované ploše dojde k mírnému k mírném zvýšení dopravní zátěže na
přilehlé komunikaci.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 26
Návrh stanoviska
Na základě vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel navrhuje SEA
zpracovatel na základě výše uvedených závěrů vydat
SOUHLASNÉ STANOVISKO
K návrhu Změny č. 2 ÚPO Boharyně za dodržení následujících podmínek:
A. Základní opatření
1. Podmínkou naplnění funkce posuzované lokality pro zemědělskou výrobu je
regulace druhu a kapacit výroby ve smyslu doložení dodržení zákonných limitů
především ve vztahu k ochranně ovzduší a zdraví obyvatelstva
2. rozhodnutí o realizaci jakékoliv aktivity v rámci realizace náplně plochy před
vydáním stavebního povolení na navrhovanou výrobní aktivitu bude doloženo
rozptylovou a akustickou studií, která bude dokladovat imisní a akustickou situaci u
nejbližších objektů obytné zástavby; každý další záměr realizovaný v rámci uvedené
lokality musí v rozptylové respektive akustické studii zahrnovat již existující zdroje
emisí nebo hluku pro synergické vyhodnocení vlivů; vydání územního rozhodnutí na
každou aktivitu v rámci řešení náplně plochy musí dokladovat plnění příslušných
hygienických nebo imisních limitů.
3. Podmínkou naplnění lokality po upřesnění jednotlivých záměrů je řešení procesu
projektové EIA minimálně ve fázi zjišťovacího řízení (pokud nepůjde o podlimitní
záměry), především s vyhodnocením vlivů na plochy obytné zástavby obce, odtokové
poměry, imisní a akustickou zátěž.
B. Podpůrná a ostatní opatření:
1. stavby nebudou umisťovány do vzdálenosti menší než 30 m od hranice vzrostlé zeleně
na východním okraji plochy, která tvoří okraj biokoridoru, přičemž oplocení areálu
nebude ve vzdálenosti menší než 12 m od břehové čáry vodoteče procházející po
východním okraji plochy
2. podmínkou realizace náplně lokality je ochrana a doplnění porostů vzrostlých dřevin
na hranici se stávajícím areálem, které budou v maximální míře zachovány v rámci
ploch zeleně uvnitř areálu zemědělské výroby, plochy zeleně v rámci lokality II/1
budou tvořit min. 20% plochy.
3. Podmínkou realizace náplně lokality je výsadba dřevin na západní a jižní hranici
navrhované plochy, která bude tvořit bariérovou funkci proti pronikání emitovaných
látek z areálu a estetickou funkci k odclonění výrobních objektů.
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 27
POUŽITÉ PODKLADY A ZDROJE INFORMACÍ
1. Územní plán obce Boharyně, firma REGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové,
Ing.arch. Jelena Zemánková, říjen 2005.
2. Změna č. 2. Územního plánu obce Boharyně, firma REGIO, projektový ateliér s.r.o.,
Hradec Králové, Ing. arch. J. Šejvlová a kol., únor 2009.
3. Balatka B. (1971): Regionální členění reliéfu ČSR, Brno
4. Bínová L. a kol. (1996): Nadregionální a regionální ÚSES ČR – územně technický
podklad.
5. Culek M. a kol. (1995 edit): Biogeografické členění České republiky. Praha, ENIGMA
6. Czudek T. a kol. (1972): Geomorfologické členění ČSR. Studia Geographica, 23,
Geograf. Ústav ČSAV, Brno.
7. Demek J. (1987, ed.): Zeměpisný lexikon ČSR, Praha, Academia
8. Chytrý M. a kol.(2001): Katalog biotopů České republiky. – Agentura ochrany přírody a
krajiny, Praha
9. Neuhäuslová Z. et al. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. -
Academia, Praha.
10. Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa. - Studia Geographica, 16. Geograf.
úst. ČSAV. Brno.
11. Skalický V (1988): Regionální fytogeografické členění ČSR. In: Hejný J, Slavík B/ed./:
Květena České socialistické republiky. Praha, Nakl. ČSAV.
12. Stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje k návrhu zadání Změny č. 2 ÚPO Boharyně čj.
3845/ZP/2009 ze dne 11.3.2009
ZÁVĚREČNÁ DOLOŽKA
Datum zpracování SEA hodnocení 30.3.2010
Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob(y), která(é) se podílela(y) na zpracování
vyhodnocení koncepce
Hlavní řešitel:
Ing. Petr Pantoflíček, Přestavlky č.p. 14, 257 23 Přestavlky u Čerčan
IČO 49833251
DIČ CZ-6903101051
Osvědčení: č.j.1547/197/OPVŽP/95
Autorizace č.j. 43007/ENV/06
Podpis zpracovatele: ……………………………
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 28
PŘÍLOHY
1. Stanovisko KÚ Královéhradeckého kraje
2. Snímek mapy s navrženou lokalitou č. II/1
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 29
Příloha č. 1
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 30
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 31
ÚZEMNÍ PLÁN BOHARYNĚ ZMĚNA Č. 2
SEA HODNOCENÍ DLE ZÁK. Č. 100/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ A ZÁK. Č. 183/2006 SB
Ing. Petr Pantoflíček 32
Příloha č. 2
Snímek mapy s navrženou lokalitou