Prodloužení provozu ŠD zastupitelé neumožní

Ve školním roce 2014/2015 fungoval v ZŠ Boharyně prodloužený provoz družiny. Rodiče i žáci byli s touto možností spokojeni. Od počátku roku 2015 však nastaly problémy s dofinancováním mzdy vychovatelky školní družiny. Rozhodnutí zastupitelstva ze srpna 2014 o dofinancování mzdy vychovatelky školní družiny bylo záhy změněno a potřebné finanční prostředky, které požadovala paní ředitelka pro rok 2015 byly nejprve zastupitelem kráceny a nakonec v srpnu 2015 zcela zastaveny. Někteří zastupitelé argumentovali tím, že paní ředitelka Medková nepředložila dokumenty potřebné k čerpání peněz, nedostatečně doložila skutečnosti atp. Faktem je, že paní ředitelka doložila zastupitelům standardní výstupy, které má k dispozici. Údaje, které paní ředitelka zastupitelům v této věci dodala se do koruny shodují s údaji, které zastupitelé obdrželi v dopise z Odboru školství Magistrátu Města Hradec Králové od Ing. Synkové. Ředitelka školy skutečně nemůže za to, že v zastupitelstvu sedí lidé, kteří nerozumí problematice školství. Výsledkem této neodbornosti je pak nejprve překroucení obsahu žádosti paní ředitelky (žádáno bylo o doplacení mzdy vychovelky ŠD a nikoliv o zaplacení 1 hodiny provozu ŠD denně) a následně absolutně nestandardní a nesmyslné požadavky některých zastupitelů na předkládání dokladů, kterým opravdu paní ředitelka nemůže vyhovět.

Díky rozhodnutí zastupitelstva začal školní rok 2015/2016 v ZŠ Boharyně pouze se standardním, tedy neprodlouženým provozem školní družny. Pro většinu rodičů to bylo nepříjemné překvapení a pro některé i docela velký problém. Děti v případě potřeby mají i nadále možnost přejít po ukončení provozu ŠD do sousední MŠ, ideální stav to však není. Školka má totiž určitou povolenou kapacitu dětí a tu nesmí překročit, jinak by porušila předpisy. Pokud by byla denní kapacita školky naplněna, nemohly by tedy děti z ŠD do školky přejít. Školská rada se tedy rozhodla, že prověří zájem rodičů o znovuobnovení prodlouženého provozu ŠD a v případě, že rodiče zájem projeví, podá ŠR na zastupitelstvo žádost o dofinancování. Tato možnost byla školskou radou prezentována na rodičovské schůzce a rodiče zájem o prodloužení školní družiny projevili. Na nikoho nebyl vyvíjen žádný nátlak, šlo o svobodné rozhodnutí rodičů. Pokud by bylo na třídní schůzce konstatováno, že rodiče o prodloužení nemají zájem nebo by byl zájem mizivý, pak by žádost podána nebyla. Podpisový arch k žádosti však podepsali zástupci rodičů všech žáků, kteří navštěvují ZŠ. Tento podpisový arch byl spolu se žádostí o doplacení mzdy vychovatelky ŠD nad rámec "krajského normativu" odeslán zastupitelům. Dne 14.10.2015 byla žádost na zastupitelstvu projednána. Od samotného počátku proti žádosti ostře vystupovala starostka a místostarosta obce. I přesto, že k žádosti byly přiloženy podpisy rodičů všech žáků ZŠ byl starostkou a místostarostou zpochybňován zájem rodičů o rozšíření družiny a požadováno bylo aby tento zájem rodiče demonstrovali osobně před zastupiteli. Následovala další řada námitek a připomínek. Ze strany starostky a místostarosty šlo jednoznačně o hledání všemožných důvodů jak žádost zamítnout. Nakonec došlo na hlasování o žádosti. Proti byli tito zastupitelé: Macháčková, Havlíček, Michálek a Melichar. Zdrželi se Kmoníčková, Tomášová a Farková a pro byla Jílková. Žádost školské rady a potažmo všech rodičů ZŠ byla tedy zamítnuta.